Free Online

Sukhothai Thammathirat Open University Courses

27 courses
Showing 27 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
  • ThaiMOOC
  • 4 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 4 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 4 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 4 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 4 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 1. รายวิชา "ระบบหลักประกันสุขภาพไทย (ที่คนไทย...ต้องรู้)" Thai Health Security จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการขอเข้ารับบริการทางสุขภาพ หน่วยบริการ และสิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพไทย วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ .…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา" Big Data Concept มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เบื้องต้นด้วยฮาดูป แมปรีดิวซ์ ภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" [ แนะนำรายวิชา ] " รู้และทำได้ " เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 4. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคู…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 5. [เกี่ยวกับรายวิชา] หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบ…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 6. วิชา "การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม" นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregivers) ที่ในวิชานี้ได้หยิบยกเอาภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 7. รายวิชา "การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน" Managerial Accounting and Financial Management เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการวางแผน การดำเนินงาน และควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจได้…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 8. วิชา "การสร้างวินัยในตนเอง . . . สำหรับเด็กปฐมวัย (Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)" นี้ จะทำให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก แนวทางกา…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 9. [เกี่ยวกับรายวิชา] ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ความต้องการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ การจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การประยุกต์หลักการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมช…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 10. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398) กฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 309 – 398 | Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398) ประกอบด้วยความผิดหลายลัก…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.