Free Online

Naresuan University Courses

11 courses
Showing 11 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 1. ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจรายวิชา โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับบทเรียน เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความ…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. คำอธิบายรายวิชา ความรู้พื้นฐานทางด้านความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล พื้นฐานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ กฏหมายจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. เท่านั้น เรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. เท่านั้น คำอธิบายรายวิชา ความรู้เรื่องพลังงานรอบตัว เช่นพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทางอ้อม ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพลังงานทดแทน สถานการณ์ด้านพลังงาน ความสําคัญและปร…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 4. คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน และลักษณะของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน แนวความคิด แนวทางการประยุกต์ และ ปฏิบัติผ่านบทบาทของผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ประเด็นการพิจารณาด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารการใช้งานอาคารและพื้นที่แวดล้อม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉ…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 5. คำอธิบายรายวิชา สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยและการเปลี่ยนแปลงตามวัยเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ เตรียมเกษียณสำหรับวัยทำงานตามแนวคิดพฤฒพลังด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการป้องกันโรคเรื้อรัง การจัดการตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเตรียมความพร้อมด้านความมั่…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 6. คำอธิบายรายวิชา เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบและร่างแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมจัดการงานเอกสารพื้นฐานได้ รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติละวิศวกรรมนเพิ่มมูลค่าโคร…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 7. About This Course เรียนรู้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การหาทำเลและสภาพแวดล้อมของโครงการ สำรวจโครงการอื่นที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ การประมาณการราคาสินค้าโครงการเพื่อวางแผนรูปแบบโครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงการ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ก…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 8. คำอธิบายรายวิชา การศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างเพื่อตอบสนองการใช้งาน ความต้องการ และลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการวิเคราะห์การออกแบบในแขนงต่างๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยและความเสมอภาคการใช้งานของคน ทุกกลุ่มวัย เพศและสภาพทางกายภาพได้

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 9. ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนรู้รายวิชา โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations) เกี่ยวกับบทเรียน การใช้งานโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐาน Package ที่สำคัญของ Python การใช้ Numpy ในการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้น การใช้ Scipy ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Certificate

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.