Free Online

Mahidol University Courses

16 courses
Showing 16 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไทย)การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา (อังกฤษ) Learning Mathematics using STEM based approach ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยว…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. คำอธิบายรายวิชา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเกิดและอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ โคลนถล่ม พายุ น้ำถ่วมและน้ำแล้ง เอลนิโญ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตามหลักที่ถูกต้อง ทั้งก่อน ขณะเกิด หรือหลังเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนรับมือ หล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. กู้ชีพกู้ใจ ใครๆก็ทำได้ (Basic Life Support) เป็นรายวิชาที่สอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาวิชากล่าวถึง หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย การกู้ชีพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) การวิเคราะห์อากา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 4. เกี่ยวกับรายวิชา การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ไม่ใช่เพียงเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น หากผู้ป่วยได้รับการปฐมพยาบาล ดูแล ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ โดยผู้มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว สามารถทำให้ผลการรักษามีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้นด้วย ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงเข้ามามีบทบา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 5. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" Emergency Care in Mass Casualty Incident เกี่ยวกับคอร์สนี้ ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 6. ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Caregivers techniques เกี่ยวกับรายวิชา เทคนิคการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทั้งความรู้และทักษะ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 7. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย: การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย ภาษาอังกฤษ: The conservation and sustainable use of native Thai plants รายละเอียดรายวิชา การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมีเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติและการใช้ประโยชน์อ…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 8. เกี่ยวกับรายวิชา การซักประวัติและการตรวจร่ายกายเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาก่อนถึงโรงพยาบาลเฉินได้อย่างทันท่วงที ขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายตามระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะได้รับการรวบรวม และสาธิตในรายวิชานี้ เพื่อให้ บุคลากรฉุกเฉินกา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 9. เกี่ยวกับรายวิชา การออกแบบวงจรดิจิตอลเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น เนื้อหาในรายวิชานี้จะแนะนำให้รู้จักถึงความแตกต่างของข้อมูลแบบดิจิตอลกับข้อมูลในรูปแบบอื่น ทำไมในปัจจุบันนี้ถึงมีแต่คำ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 10. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร STEM การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา STEM Based Learning for Science ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM EDUC…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 11. เกี่ยวกับรายวิชา พฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน หลักการเบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง และการสังเกตุอาคารที่มีลักษณะเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องมาจากแผ่นดินไหว เน้นให้นักศึกษารู้จักการนำเอาหลักการทฤษฏี หรือวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางด้าน…

  • ThaiMOOC
  • 3 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 12. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา เป็นรายวิชาสำหรับผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษา หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบ การเข้าใจมุมมอง 3 มิติ หลักการเขียนแบบ 3 มิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 13. Change Management: Dimensions of Public Administration and Public Management เกี่ยวกับรายวิชา สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และมีความเป็นพลวัต องค์การทุกองค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รายวิชาเรียบเรียงเนื้อหา หลักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 14. รายวิชานี้ นำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และ ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้หน่วย ที่มาของพลังงาน ยาและวัคซีนเพื่อสุขภาพ และ การใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย สถิติ การออกแบบ และการสั่งงานด้วยเสียง

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 15. เกี่ยวกับวิชา (About This Course) คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน ความแตกต่างทางการเมือ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.