Free Online

Chiang Rai Rajabhat University Courses

12 courses
Showing 12 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 1. เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ การปรับแต่งภาพ การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง มีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชี…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 2. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ใช้…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 3. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การค…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 4. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายก…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 5. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารข้ามวั…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 6. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วย สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการวิเคร…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 7. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การเตรียมตัวและอุปกรณ์การเรียนมวยไทย การจรดมวย(การจัดท่าท่าให้พร้อมต่อสู้) เตรียมตัวการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของมวยไ…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 8. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การไหว้ครูมวยไทย การใช้ทักษะมวยไทย การแสดงมวยไทย การออกแบบการแสดง การแต่งกายในการแสดง การจัดลำดับการแส…

  • ThaiMOOC
  • 1-2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course
 9. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตก ประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก อาหารพื้นบ้านล้านนาในสำรับอาหารขันโตก การเตรียมการจัดเลี้ยงขันโตก การบริการอาหารแบบขันโต…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course
 10. กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ลักษณะอาหารที่เหมาะสม ตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ…

  • ThaiMOOC
  • 1 hour a week
  • Finished
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.