Free Online

Chiang Mai University Courses

34 courses
Showing 34 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคแล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา ความสำคัญของกล้วยไม้ ลักษณะเด่น การเขียนชื่อกล้วยไม้ตามหลักสากล การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การทำโรงเรือน การขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน(Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย และจุดมุ่งหมายของจิตวิทยา กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 4. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" แนะนำรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยว…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 5. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา ความหมายของการทุจริตในสังคมไทย มุมมองของภาคส่วนต่างๆต่อการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตในสังคมไทย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 6. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชานี้ เนื้อหาของรายวิชานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักตัวเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษา ความหมายความสำคัญแนวคิดและแนวทางของ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 7. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา ปัจจุบันสื่อกราฟิกเพื่อการนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้ อินโฟกราฟิกได้กลายเป็นสื่อที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ ลักษณะเด่นของสื่ออินโฟกราฟิก ที่…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 8. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการปรับชีวิตที่ต่อเนื่องจากห้องเรียนซึ่งเป็นการให้การศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเริ่มชีวิต เมื่อเดินข้ามเข้าสู่ตลาดแรงงานในซีกโล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 9. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อแล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 10. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา กีฬาเทนนิส เป็นกีฬาได้รับความนิยมแพร่หลาย มีความสนุกสนาน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง หากแต่การจะเริ่มฝึกเล่นนั้น ผู้ที่สนใจควรได้รับการแนะนำพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ป้อง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 11. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา อาหารล้านนานี้ จัดทำขึ้นมีสาระประกอบด้วย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา ธรรมชาติของการปรุงอาหารในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะอาหารประเภทต่างๆ (ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทแ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 12. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบาย…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 13. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้ง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 14. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา การรู้สารสนเทศ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 15. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word กา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.